رفتن به محتوای اصلی

با ما تماس بگیرید

آدرس: اصفهان، خیابان میر، کوی ۳۰، مجتمع میر، واحد ۱۴
info@vestashimi.com
تلفاکس: ۳۶۶۵۰۷۰۱- ۰۳۱

موقعیت مکانی ما

۰۳۱-۳۶۶۵۰۷۰۱ info@vestashimi.com

جـدول مقاومت شیمیـایی محصـولات EPOFIX

EpoFix 100 + High Flex BV210

EpoFix300

PRODUCT

زمان غوطه وری

زمان غوطه وری

غلظت ماده شیمیایی
۱ ماه ۱ روز ۱ ساعت شستشو ۱ هفته ۱ روز ۱ ساعت شستشو
Q R R R R R R R ۱۰% Nitric Acid
Q Q Q R R R R R ۲۵%
Q Q Q Q Q Q R R ۵۰%
Q R R R R R R R ۱۰% Acetic Acid
Q R R R R R R R ۳۰%
Q R R R R R R R ۱۰% Sulphuric Acid
Q R R R R R R R ۲۵%
Q Q R R R R R R ۵۰%
Q R R R R R R R ۵۰% Phosphoric Acid
Q R R R R R R R ۱۰% Citric Acid
Q R R R R R R R ۱۰% Tartaric Acid
Q R R R R R R R ۵۰% NaOH
Q R R R R R R R Aceton
Q R R R R R R R Toluene
Q R R R R R R R Xylene
R R R R R R R R Mthylcoloride
R R R R R R R R Sea Water
برگشت به بالا