رفتن به محتوای اصلی

با ما تماس بگیرید

آدرس: اصفهان، خیابان میر، کوی ۳۰، مجتمع میر، واحد ۱۴
info@vestashimi.com
تلفاکس: ۳۶۶۵۰۷۰۱- ۰۳۱

موقعیت مکانی ما

۰۳۱-۳۶۶۵۰۷۰۱ info@vestashimi.com

جـدول میـزان مصـرف پودربنـدکشی

سایز

          عرض بند

۱٫۵۰ ۲٫۰۰ ۳٫۰۰ ۴٫۰۰ ۵٫۰۰ ۶٫۰۰ ۷٫۰۰ ۸٫۰۰ ۹٫۰۰ ۱۰٫۰
۵*۵/۸ ۰٫۷۵ ۱٫۰۰ ۱٫۵۰ ۲٫۰۰ ۲٫۵۰ ۳٫۰۰ ۳٫۴۹ ۳٫۹۹ ۴٫۴۹ ۴٫۹۹
۱۰*۱۰/۸ ۰٫۳۷ ۰٫۵۰ ۰٫۷۵ ۱٫۰۰ ۱٫۲۵ ۱٫۵۰ ۱٫۷۵ ۲٫۰۰ ۲٫۲۵ ۲٫۵۰
۲۰*۲۰/۸ ۰٫۱۹ ۰٫۲۵ ۰٫۳۷ ۰٫۵۰ ۰٫۶۲ ۰٫۷۵ ۰٫۸۷ ۱٫۰۰ ۱٫۱۲ ۱٫۲۵
۲۵*۲۵/۸ ۰٫۱۵ ۰٫۲۰ ۰٫۳۰ ۰٫۴۰ ۰٫۵۰ ۰٫۶۰ ۰٫۷۰ ۰٫۸۰ ۰٫۹۰ ۱٫۰۰
۲۰*۳۰/۸ ۰٫۱۶ ۰٫۲۱ ۰٫۳۱ ۰٫۴۲ ۰٫۵۲ ۰٫۶۲ ۰٫۷۳ ۰٫۸۳ ۰٫۹۴ ۱٫۰۴
۲۰*۵۰/۸ ۰٫۱۳ ۰٫۱۷ ۰٫۲۶ ۰٫۳۵ ۰٫۴۴ ۰٫۵۲ ۰٫۶۱ ۰٫۷۰ ۰٫۷۹ ۰٫۸۷
۲۵*۵۰/۸ ۰٫۱۱ ۰٫۱۵ ۰٫۲۲ ۰٫۳۰ ۰٫۳۷ ۰٫۴۵ ۰٫۵۲ ۰٫۶۰ ۰٫۶۷ ۰٫۷۵
۲۰*۶۰/۸ ۰٫۱۲ ۰٫۱۷ ۰٫۲۵ ۰٫۳۳ ۰٫۴۲ ۰٫۵۰ ۰٫۵۸ ۰٫۶۷ ۰٫۷۵ ۰٫۸۳
۳۰*۶۰/۸ ۰٫۰۹ ۰٫۱۲ ۰٫۱۹ ۰٫۲۵ ۰٫۳۱ ۰٫۳۷ ۰٫۴۴ ۰٫۵۰ ۰٫۵۶ ۰٫۶۲
۴۰*۴۰/۸ ۰٫۰۹ ۰٫۱۲ ۰٫۱۹ ۰٫۲۵ ۰٫۳۱ ۰٫۳۷ ۰٫۴۴ ۰٫۵۰ ۰٫۵۶ ۰٫۶۲
۴۵*۴۵/۸ ۰٫۰۸ ۰٫۱۱ ۰٫۱۷ ۰٫۲۲ ۰٫۲۸ ۰٫۳۳ ۰٫۳۹ ۰٫۴۴ ۰٫۵۰ ۰٫۵۵
۵۰*۵۰/۸ ۰٫۰۷ ۰٫۱۰ ۰٫۱۵ ۰٫۲۰ ۰٫۲۵ ۰٫۳۰ ۰٫۳۵ ۰٫۴۰ ۰٫۴۵ ۰٫۵۰
۵۵*۵۵/۸ ۰٫۰۷ ۰٫۰۹ ۰٫۱۴ ۰٫۱۸ ۰٫۲۳ ۰٫۲۷ ۰٫۳۲ ۰٫۳۶ ۰٫۴۱ ۰٫۴۵
۴۵*۹۰/۱۰ ۰٫۰۸ ۰٫۱۰ ۰٫۱۶ ۰٫۲۱ ۰٫۲۶ ۰٫۳۱ ۰٫۳۶ ۰٫۴۲ ۰٫۴۷ ۰٫۵۲
۴۰*۶۰/۸ ۰٫۰۸ ۰٫۱۰ ۰٫۱۶ ۰٫۲۱ ۰٫۲۶ ۰٫۳۱ ۰٫۳۶ ۰٫۴۲ ۰٫۴۷ ۰٫۵۲
۶۰*۶۰/۸ ۰٫۰۶ ۰٫۰۸ ۰٫۱۲ ۰٫۱۷ ۰٫۲۱ ۰٫۲۵ ۰٫۲۹ ۰٫۳۳ ۰٫۳۷ ۰٫۴۲
۱۵*۹۰/۱۰ ۰٫۱۸ ۰٫۲۴ ۰٫۳۶ ۰٫۴۹ ۰٫۶۱ ۰٫۷۳ ۰٫۸۵ ۰٫۹۷ ۱٫۰۹ ۱٫۲۱
۳۰*۹۰/۱۰ ۰٫۱۰ ۰٫۱۴ ۰٫۲۱ ۰٫۲۸ ۰٫۳۵ ۰٫۴۲ ۰٫۴۹ ۰٫۵۵ ۰٫۶۲ ۰٫۶۹
۶۰*۹۰/۱۰ ۰٫۰۷ ۰٫۰۹ ۰٫۱۳ ۰٫۱۷ ۰٫۲۲ ۰٫۲۶ ۰٫۳۰ ۰٫۳۵ ۰٫۳۹ ۰٫۴۳
۸۰*۸۰/۱۰ ۰٫۰۶ ۰٫۰۸ ۰٫۱۲ ۰٫۱۶ ۰٫۲۰ ۰٫۲۳ ۰٫۲۷ ۰٫۳۱ ۰٫۳۵ ۰٫۳۹
۶۰*۱۲۰/۱۲ ۰٫۰۷ ۰٫۰۹ ۰٫۱۴ ۰٫۱۹ ۰٫۲۳ ۰٫۲۸ ۰٫۳۳ ۰٫۳۷ ۰٫۴۲ ۰٫۴۷
برگشت به بالا